B2B Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOAH & SISI (B2B)
 
 
Noah & Sisi, handelend onder de naam Noah & Sisi, met maatschappelijke
zetel te 2140 Antwerpen, Turnhoutsebaan 139 A, ingeschreven in de Kruispuntbank van
Ondernemingen met nummer 0671.517.637 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (hierna
“NOAH & SISI”) is een onderneming gespecialiseerd in accessoires voor kinderen (hierna de
“Producten”).  
 
De klant kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in een contractuele relatie
van welke aard dan ook met NOAH & SISI komt te staan binnen het kader van zijn of haar
handels-, bedrijfs- ambachts- of beroepsactiviteit (hierna de “Klant”) en dit via de website van
NOAH & SISI, www.noahsisi.be (hierna de “Webshop”).  
 
Artikel   1   -  Toepasselijkheid
 
1.1Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen
in een afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van
toepassing op alle verkopen van NOAH & SISI die worden gedaan aan de Klant via de
Webshop.  
 
1.2Het plaatsen van een bestelling bij NOAH & SISI houdt de integrale kennisname alsook
de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van de algemene voorwaarden van
NOAH & SISI in.  
 
1.3NOAH & SISI behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te
allen tijde te wijzigen in lijn met de economische en juridische noodwendigheden. De
nieuwe algemene voorwaarden treden automatisch in werking binnen een termijn van 5
(vijf) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de Klant. De
Klant heeft de mogelijkheid om de overeenkomst met NOAH & SISI, zonder betaling van
enige schadevergoeding, te beëindigen, mits aangetekend schrijven binnen deze termijn
van 5 (vijf) werkdagen na mededeling van de nieuwe algemene voorwaarden aan de
Klant.
 
1.4De toepassing van de algemene voorwaarden van NOAH & SISI sluit de toepassing van
enige andere (algemene of bijzondere) voorwaarden van de Klant uit.  
 
1.5NOAH & SISI en de Klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een bindende overeenkomst
tot stand kan komen middels elektronische communicatievorm, waardoor onder andere
het ontbreken van een handtekening geen afbreuk doet aan de verbindende kracht van
het aanbod en de aanvaarding ervan. De elektronische bestanden van NOAH & SISI
dienen hierbij, voor zover de wet het toelaat, als een vermoeden van bewijs.   
 
Artikel   2   -  Bestelling
 
2.1De Klant kan alleen een bestelling doen via de Webshop, die slechts kan worden
verwerkt indien de Klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd door invulling van het
contactformulier.  
 
2.2Behoudens indien anders overeengekomen, dient iedere bestelling door de Klant een
​1
 
 
minimumwaarde te hebben van 150,00 EUR, exclusief BTW en exclusief
verzendingskosten.  
 
2.3NOAH & SISI verbindt zich ertoe om de op de Webshop geplaatste bestellingen te
verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze algemene voorwaarden
geformuleerde beperkingen. In geval van uitputting van de voorraad van het bestelde
Product behoudt NOAH & SISI zich het recht voor om de desbetreffende bestelling te
weigeren. NOAH & SISI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar
zijn van een Product.  
 
2.4NOAH & SISI draagt zorg voor de kwaliteit van de Webshop en neemt alle redelijke
maatregelen om correcte en actuele informatie op de Webshop te verstrekken. Dit doet
echter geen afbreuk aan de mogelijkheid dat de aangeboden informatie onvolledig kan
zijn, materiële fouten kan bevatten, of mogelijks niet up-to-date is. Kennelijke
vergissingen of fouten in het aanbod binden NOAH & SISI niet. NOAH & SISI is wat de
juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een
middelenverbintenis.
 
2.5Een bestelling is pas definitief na (i) de uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene
voorwaarden en (ii) de betaling door de Klant conform artikel 5 van deze algemene
voorwaarden.  
 
Artikel  3   -   Levering
 
3.1De Webshop richt zich op de Belgische, Nederlandse, Franse en Duitse markt. Bij
leveringen in andere dan deze landen kunnen afwijkende voorwaarden gelden (voor
meer informatie: info@noahsisi.com).  
 
3.2De levering van het bestelde Product gebeurt op het door de Klant opgegeven adres, dat
aldus in België, Nederland, Frankrijk of Duitsland dient gelegen te zijn.   
 
3.3De leveringstermijn geldt slechts ten indicatieve titel waardoor eventuele vertragingen
in de levering geen aanleiding kunnen geven tot ontbinding van de overeenkomst
lastens NOAH & SISI of enige vorm van schadevergoeding.
 
3.4Een overeengekomen termijn wordt in ieder geval verlengd ingevolge eventuele
vertragingen te wijten aan de Klant, een derde of overmacht en dit zonder enige
schadevergoeding.  
 
3.5Op het moment van levering dient de Klant een ontvangstbewijs van de
bezorgingsdienst te ondertekenen.  
 
Artikel  4   -   Prijzen
 
4.1De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendingskosten, waarbij de BTW en enige
andere belastingen of heffingen gerelateerd aan de diensten uitgevoerd door NOAH &
SISI, inclusief alle belastingen of heffingen die in voege treden sinds de aanvangsdatum
van de overeenkomst zoals bepaald in de overeenkomst, integraal ten laste van de Klant
zullen vallen.  
 
4.2De prijzen worden uitgedrukt in EURO.
​2
 
 
 
4.3De berekening van de verzendingskosten, die ten laste van de Klant zijn, wordt
aangeduid op het ogenblik van de aankoop. Bij bestellingen vanaf 300,00 EUR (exclusief
BTW) zijn de verzendingskosten ten laste van NOAH & SISI.  
 
Artikel  5   -   Betaling
 
5.1De facturen van NOAH & SISI zijn onmiddellijk betaalbaar.   
 
5.2Betaling dient te geschieden volgens één van de volgende betalingsmogelijkheden (met
vermelding van eventuele kosten verbonden aan het gebruik ervan):  
 
-American Express;
-Apple Pay;
-Bancontact/Mister Cash;
-Mastercard;
-SOFORT; en
-Visa.
Nadat het betaalsysteem (Stripe) voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt NOAH
& SISI de bestelling via e-mail.  
 
Op betalingen zijn de voorwaarden van het betaalsysteem, alsook -indien voor een
betaalwijze met kredietkaart wordt gekozen- de voorwaarden van de desbetreffende
kaartuitgever van toepassing. NOAH & SISI is geen partij in de relatie tussen de Klant en
het betaalsysteem respectievelijk de kaartuitgever.
 
Artikel  6   -  Klachten
 
6.1De Klant is ertoe gehouden om de geleverde Producten onmiddellijk na ontvangst
nauwkeurig te (doen) inspecteren.  
 
6.2Op straffe van verval of niet-ontvankelijkheid dient de Klant zijn klachten, die betrekking
hebben op gebreken aan het Product of de levering die uiterlijk zichtbaar zijn, binnen
een termijn van zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk ter kennis te brengen aan
NOAH & SISI met een gedetailleerde beschrijving van het zichtbare gebrek.
 
6.3Indien het geleverde Product behelst is met een zichtbaar gebrek en/of niet zou
overeenstemmen met het bestelde Product, zal NOAH & SISI de Klant de keuze geven
tussen een kosteloos herstel of vervanging van het geleverde Product of, indien de Klant
dit wenst, een terugbetaling van de volledige kostprijs, zonder tot schadevergoeding of
enige andere verplichting gehouden te zijn.  
 
6.4De Klant is niet gerechtigd de Producten waarover geen gemotiveerde klachten bestaan,
terug te zenden. Geschiedt dit toch zonder geldige reden, dan komen alle kosten welke
aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Klant. NOAH & SISI is in dat geval vrij
zijn de Producten voor rekening en risico van de Klant onder derden op te slaan en, op
verzoek en kosten van de Klant, aan de Klant terug te zenden.
 
 
 
​3
 
 
Artikel  7   -   Garantie   en   vrijwaring
 
7.1NOAH & SISI verbindt zich ertoe om een Product te leveren dat overeenstemt met het
bestelde Product, zoals vastgelegd in de overeenkomst, waaronder begrepen de in het
aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid
en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
 
7.2Indien het geleverde Product niet in overeenstemming is met bovenstaande
voorschriften en bijgevolg een gebrek (of gebreken) vertoont die niet onmiddellijk
zichtbaar waren na levering van het Product, dient de Klant de Verkoper hiervan op de
hoogte te brengen binnen een termijn van één (1) maand na de ontdekking ervan.
Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 
7.3Er kan in ieder geval geen sprake zijn van een tussenkomst in garantie door NOAH & SISI
in geval van normale slijtage aan het Product, veranderingen aangebracht aan het
Product door de Klant waaronder reparaties die niet met de toestemming van NOAH &
SISI zijn verricht, het niet kunnen voorleggen van de originele factuur, een wijziging of
onleesbaarheid van de originele factuur, het gebruik van het Product dat niet-conform
de normale bestemming of de gebruiksinstructies is, beschadiging door opzet, grove
onachtzaamheid of nalatig onderhoud in hoofde van de Klant.  
 
7.4De garantietermijn in hoofde van NOAH & SISI komt overeen met de
fabrieksgarantietermijn. NOAH & SISI is echter te nimmer verantwoordelijk voor de
uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele toepassing door de
Klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van
de Producten.
 
Artikel  8   –  Verplichtingen   van   de   Klant
 
8.1De Klant verbindt er zich toe om de Producten enkel in de handel te brengen voor zover
dit plaatsvindt conform de redelijke richtlijnen die door NOAH & SISI ter beschikking
worden gesteld in het kader van de overeenkomst tussen de partijen.  
 
8.2De Klant is gehouden om de Producten te verkopen in de door NOAH & SISI voorziene
verpakking.   
 
Artikel  9   –  Intellectuele   eigendomsrechten
 
9.1NOAH & SISI is de titularis van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder doch niet
beperkt tot de auteursrechten en de merkrechten die rusten op de Producten, het logo
van NOAH & SISI en alle tekens en foto’s die zij aanwendt in haar commerciële
documentatie.  
 
9.2Geen enkele bepaling in deze overeenkomst zal resulteren in de overdracht van enige
intellectuele eigendomsrechten aan de Klant.  
 
9.3Binnen het kader van de overeenkomst tussen de partijen en tevens voor zover het
gebruik plaatsvindt conform de richtlijnen van NOAH & SISI, is het de Klant toegestaan
gebruik te maken van de handelsnaam, het logo en enig teken van NOAH & SISI dat door
haar ter beschikking wordt gesteld in de commerciële documentatie van NOAH & SISI of
​4
 
 
op de Producten. Zij stelt foto’s voorts ter beschikking die gebruikt kunnen worden op de
sociale media kanalen en/of op de eigen webshop van de Klant binnen hetzelfde kader.
 
Artikel  10   -  Aansprakelijkheid
 
10.1NOAH & SISI is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie die
te vinden is via haar Webshop.  
 
10.2De informatie die wordt verstrekt via of met betrekking tot de Producten is bovendien
van algemene aard, is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en
kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de Klant worden beschouwd.
 
 
10.3NOAH & SISI geeft geen enkele garantie met betrekking tot de goede werking van de
Webshop en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte
werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Webshop of voor enige vorm van
schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het
gebruik van de Webshop.
 
10.4De Webshop kan links bevatten naar websites of pagina's van derden of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. NOAH
& SISI verklaart uitdrukkelijk geen zeggenschap te hebben over de inhoud of over
andere kenmerken van deze websites of pagina’s en kan in geen geval aansprakelijk
gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van
schade door het gebruik ervan.
 
10.5NOAH & SISI verbindt zich ertoe haar verplichtingen onder deze algemene voorwaarden
volgens de regels van de kunst uit te voeren. Er rust op NOAH & SISI echter slechts een
inspanningsverbintenis.
 
10.6Behoudens in geval van opzet of zware fout van NOAH & SISI of van haar aangestelden
is NOAH & SISI nooit aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële,
indirecte of gevolgschade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving,
omzetverlies, inkomstenderving, verlies van cliënteel of vorderingen van derden, of
enige andere vorm van schade.  
 
10.7De totale (contractuele en buitencontractuele) directe aansprakelijkheid van NOAH &
SISI wordt te allen tijde beperkt tot de prijs betaald door de Klant onder de gerelateerde
overeenkomst, met een maximum van 250,00 EUR.
 
10.8De schade toerekenbaar aan NOAH & SISI zal, naar keuze van NOAH & SISI, verholpen
worden in natura, door vervanging of herstelling. Indien een herstel in natura onmogelijk
is of een onredelijke werklast met zich meebrengt, zal NOAH & SISI de prijs zoals
vastgelegd in de gerelateerde overeenkomst terugbetalen aan de Klant rekening
houdend met het genot dat de Klant reeds gehad heeft van de betreffende Producten.
 
Artikel   11   -  Gegevensbescherming
 
11.1NOAH & SISI verbindt zich ertoe om alle persoonsgegevens die ze ontvangt van de Klant
te behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften inzake
​5
 
 
gegevensbescherming en verwerking, in het kader van de Verordening (EU) 2016/679
van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met
de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens
en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming)
en de Belgische privacywetgeving.
 
11.2Indien de Klant meer informatie wenst aangaande het privacy beleid van NOAH & SISI,
kan deze de privacyverklaring  van NOAH & SISI raadplegen via de Webshop. Indien de
Klant vragen heeft hieromtrent, kan deze steeds een e-mail zenden aan:
info@noahsisi.com.
 
Artikel  12   -   Overmacht
 
12.1Indien de levering van een definitieve bestelling niet kan plaatsvinden wegens
overmacht, dit wil zeggen situaties die het NOAH & SISI quasi onmogelijk maken om
haar verplichtingen onder de overeenkomst gesloten met de Klant uit te voeren, zal
NOAH & SISI de Klant hiervan op de hoogte brengen binnen een termijn van zeven (7)
werkdagen na de aanvang van de overmachtssituatie. Onder overmacht wordt verstaan
de onmogelijkheid tot nakoming van een verbintenis in de zin van de wet en de
rechtspraak. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden als gevallen van overmacht
beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen of uitblijven van leveringen door
leveranciers van een partij, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog,
epidemie, overstroming, natuurverschijnselen, elektrische, informatica-, internet- of
telecommunicatiestoringen, tekort aan vervoersmiddelen, uitzonderlijke verkeershinder,
beperkingen in het energieverbruik, onwerkbaar weer, beslissingen of interventie van
overheidswege en fouten en vertragingen te wijten aan derden.
 
12.2 Indien de situatie van overmacht langer duurt dan 2 (twee) maanden, is elke partij
gerechtigd om de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden,
zonder dat de andere partij tot betaling van enige vergoeding aan de eerste partij kan
worden gehouden, met uitzondering van de kosten die NOAH & SISI reeds heeft gemaakt
voorafgaand aan de overmachtssituatie die ten laste van de Klant zullen zijn.
 
Artikel   13  –  Toepasselijk   recht   en   bevoegde   rechtbank
 
13.1  Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.  
 
13.2Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden valt
onder de bevoegdheid van de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen, tenzij de
wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.